Adatkezelési Tájékoztató

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a https://szurkoloiklub.mlsz.hu/ weboldalon keresztül a magyar válogatott mérkőzéseire kedvezményes jegyértékesítési lehetőséget biztosító MLSZ Szurkolói Klubba (a továbbiakban: MLSZ Szurkolói Klub) regisztrálók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben az MLSZ ezúton tájékoztatja az Érintetteket a MLSZ Szurkolói Klub keretében kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a MLSZ Szurkolói Klubba történő regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A MLSZ Szurkolói Klubra vonatkozó adatkezelés önálló adatkezelési cél, a meccsjegy.mlsz.hu oldalon keresztüli jegyvásárlásnak nem feltétele a MLSZ Szurkolói Klubban való részvétel.

A MLSZ Szurkolói Klubra vonatkozó részletes szabályokat itt érheti el.

A tájékoztatóban a Klubkártya alatt értendő az MLSZ által kibocsátott Futballkártya is.

 1. Adatkezelés célja

Az MLSZ az Érintett által jelen adatkezelési tájékoztató szerint rendelkezésre bocsátott adatokat abból a célból kezeli, hogy az Érintett számára biztosítsa a MLSZ Szurkolói Klubban való részvételt, a kapcsolattartás, valamint a kedvezmény mértékének kiszámítását.

Az MLSZ - erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén - az Érintett egyes lent megjelölt adatait hírlevélküldés céljából is felhasználja.

Az MLSZ a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az MLSZ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a MLSZ Szurkolói Klubban való részvétel biztosításával kapcsolatban személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az MLSZ általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 1. MLSZ mint adatkezelő megnevezése

Név: Magyar Labdarúgó Szövetség

Székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Postai cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1.

Telefonszám: +36 1 577 9500

Fax szám: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504

email: mlsz@mlsz.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

Azonosítás kapcsolattartás és MLSZ Szurkolói Klubba történő regisztráció érdekében:

A https://szurkoloiklub.mlsz.hu/ oldalon történő regisztrációkor az érintett saját maga adja meg kártyaszámát és PIN kódját a rendszernek, amely a Klubkártya regiszter útján, az érintett hozzájárulása alapján bekéri az adatkezelő klubtól az érintett nevét és születési idejét. Az így bekért személyes adatok csak akkor kerülnek tartósan tárolásra, ha az érintett a regisztrációs folyamatot sikeresen befejezi.

A regisztráció során kötelezően megadandó további adatok:

A regisztráció során opcionálisan megadható további adatok:

Kedvezmény kiszámítása érdekében:

A MLSZ Szurkolói Klubban az Érintetthez kötötten kerülnek tárolásra az alábbi jegy- és bérletvásárlási adatok a kedvezmények biztosítása érdekében:

Jegy esetén:

Bérlet esetén:

A kedvezmény kiszámíthatósága érdekében a jegyértékesítő rendszerben vásárolt jegyekre vonatkozó fenti adatok a jegyértékesítő rendszerből az MLSZ részére továbbításra kerülnek a jegyvásárlással egyidejűleg, mivel a jegyvásárlási adatokat a jegyértékesítési rendszer és a klubcsapatok csak ideigenesen, a jogszabályban rögzített határidőnek megfelelő ideig tárolják.

Amennyiben érintett több olyan személynek is vásárol jegyet, akik a MLSZ Szurkolói Klubba korábban regisztráltak, a jegyvásárlási adatok minden érintett MLSZ Szurkolói Klub taghoz külön kerülnek tárolásra, így a kedvezmények minden a MLSZ Szurkolói Klubba regisztrált személy esetén külön számítódik együttes jegyvásárlás esetén is.

Mivel a Ferencvárosi Torna Club és a Debreceni Vasutas Sport Club saját jegyértékesítési rendszereket is üzemeltetnek, esetükben az azon keresztül vásárolt jegyekre vonatkozó adatok – az érintett hozzájárulása alapján – a klubok saját jegyértékesítési rendszeréből kerülnek továbbításra.

Hírlevélküldés érdekében:

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a MLSZ Szurkolói Klub tagság feltétele a hírlevélküldésre történő feliratkozás. A feliratkozás a későbbiekben visszavonható.

Kapcsolattartás érdekében:

Az érintett neve, e-mail címe, opcionálisan lakcíme.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulását többféleképpen is visszavonhatja:

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen MLSZ illetve MLSZ jogosult megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.


MLSZ a MLSZ Szurkolói Klub informatikai megvalósítása érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

cégjegyzékszám: 01-09-074755

levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

elektronikus levélcíme: info@nador.hu

honlapja: www.nador.hu

A Nádor Rendszerház Kft. a központi jegyrendszer üzemeltetése keretében - amely rendszerben található a MLSZ Szurkolói Klub informatikai háttere - informatikai rendszer üzemeltetői feladatokat lát el.


TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903

levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.

elektronikus levélcíme: info@tex.hu

klubkártya ügyekben: futballkartya@tex.hu

jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu

A honlapja: www.tex.hu

A TEX Hungary Kft. a MLSZ Szurkolói Klubhoz tartozó ügyfélszolgálat működtetője.

A TEX al-adatfeldolgozói továbbá a TEX Hungary Kft. további jegyértékesítői, illetőleg a kiállított klubkártyákat az igénylők részére átadó szerződéses partnerei is, akik mindenkori adatai az www.tex.hu/mlsz címen érhetők el, illetőleg megtekinthetők az MLSZ által igénybe vett stadionok jegypénztárainál a jegyértékesítés időszakában.


Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

cégjegyzékszám: 01-09-369537

elektronikus levélcíme: info@jegymester.hu

A Jegymester Kft. a Nádor Rendszerház Kft megbízásából a rendszer támogatását adja, így a MLSZ Szurkolói Klubhoz tartozó informatikai rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat lát el.


Webpont Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: Fő utca 35.

1011 Budapest

A MLSZ Szurkolói Klub keretében az adatok a Microsoft Magyarország Kft. Dynamics szolgáltatásában kerülnek tárolásra.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az MLSZ által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az Érintett által megadott elektronikus levélcímről az MLSZ elektronikus levélcímére érkező kérést MLSZ akkor tekinti az Érintett kifejezett akaratának, ha a kérését MLSZ külön kérésére az Érintett e-mailben is megerősíti.

MLSZ az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, MLSZ által kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. MLSZ a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az MLSZ - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az MLSZ munkatársához fordulhat a 3. pontban megjelölt emailen keresztül.

7.2 Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni az MLSZ-től a https://szurkoloiklub.mlsz.hu/ oldal regisztráció törlésére szolgáló felületén. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat MLSZ a szükséges időtartamig megőrzi.

Az MLSZ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, h a ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az MLSZ az Érintett törlés, helyesbítés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Tiltakozási jog

Az Érintett elektronikus levélben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. MLSZ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.4 Jogorvoslat

Az Érintett, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogszabályt sért, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a MLSZ Szurkolói Klub használata során bármilyen módon kárt okozott, az MLSZ jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az MLSZ ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. E-mail címek marketing célú felhasználása

Az MLSZ kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek marketing célú felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

A regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket MLSZ csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. MLSZ a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében MLSZ, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton.

Leiratkozás esetén MSZ további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 1. Adatbiztonság

MLSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Egyéb rendelkezések

MLSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek meccsjegy.mlsz.hu, valamint a https://szurkoloiklub.mlsz.hu/ oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a meccsjegy.mlsz.hu, vagy a https://szurkoloiklub.mlsz.hu/ használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 1. Az adatkezelések adatvédelmi nyilvántartási azonosítói

NAIH-103122/2016. - Direkt marketing levelek küldése a https://szurkoloiklub.mlsz.hu/ oldalon ehhez hozzájáruló személyek számára
NAIH-103121/2016. - Kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016. augusztus 1. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető változata itt.

Kapcsolat Játékszabályzat Adatkezelési tájékoztató

© 2017 - MLSZ, Minden jog fenntartva.