Játékszabályzat

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) az MLSZ Szurkolói Klubbon (a továbbiakban: MLSZ Szurkolói Klub) keresztül a Magyar Felnőtt Válogatott hazai mérkőzéseire kedvezményes jegyértékesítési lehetőséget biztosít a szurkolóknak.

Az MLSZ Szurkoló Klub a szurkoloiklub.mlsz.hu weboldalon keresztül érhető el.

Jelen szabályzat tartalmazza az MLSZ Szurkolói Klubban való részvétel, az MLSZ Szurkolói Klub működésének és a kedvezmények számításának szabályait.

  1. MLSZ Szurkolói Klub működtetője

Az MLSZ Szurkolói Klubbot az MLSZ működteti.

Név: Magyar Labdarúgó Szövetség

Székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Postai cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1.

Ügyfélszolgálat: https://szurkoloiklub.mlsz.hu/kapcsolat

  1. Részvétel az MLSZ Szurkolói Klubban

Az MLSZ Szurkolói Klubban való részvétel feltétele, hogy a szurkoló érvényes, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport tv.) 72/A § (1) bekezdése szerinti személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott, kedvezményekre jogosító MLSZ Futballkártyával, vagy a jelen szabályzatban felsorolt valamely klub által kibocsátott, érvényes klubkártyával rendelkezzen (a továbbiakban együttesen Klubkártyaként hivatkozva). Az MLSZ Futballkártya és a Klubkártya kiváltásának feltételei a klubkartya.mlsz.hu oldalon érhetők el.

Az MLSZ Szurkolói Klubban való részvétel további feltétele, hogy a szurkoló a szurkoloiklub.mlsz.hu oldalon az MLSZ Szurkolói Klubba regisztráljon.

A regisztráció menete:

Az azonosítás a Klubkártyák esetében úgy történik, hogy MLSZ a megadott Klubkártya szám és PIN kód alapján lekérdezést hajt végre a Klubkártya regiszterben és ezen keresztül, a szurkoló hozzájárulása alapján bekéri az adatkezelő klubtól a szurkoló nevét és születési idejét.

A regisztrációt 16 éven aluli személyek esetében a törvényes képviselő, 16 év feletti személy esetében törvényes képviselő, vagy a kiskorú saját maga is elvégezheti.

  1. MLSZ Szurkolói Klubbon keresztül elérhető kedvezmények

MLSZ az MLSZ Szurkolói Klub tagok részére a mellékletben feltüntetett kedvezmények igénybevételét biztosítja.

MLSZ a kedvezmények kihirdetése során határozza meg az igénybevétel feltételeit, valamint a kedvezmény igénybevételének idejét.

A kedvezmények figyelembe vétele automatikusan megtörténik a jegy vagy bérlet vásárlása során. A kedvezmény abban az esetben is érvényesül, ha a szurkoló nem maga vásárolja meg a kedvezményesen értékesített jegyet vagy bérletet, hanem azt más MLSZ Szurkolói Klub tag veszi meg helyette.

  1. Vegyes rendelkezések

Az MLSZ Szurkoló Klub keretében vásárolt jegy és bérlet átírása más szurkoló nevére.

Az MLSZ Szurkoló Klub keretében a Magyar Felnőtt Válogatott hazai mérkőzéseire vásárolt jegy és bérlet átírható más szurkoló nevére. Ennek részletes szabályait lásd itt.

Az átírásnak nem feltétele, hogy a kedvezményezett szurkoló az MLSZ Szurkolói Klub tagja legyen.

Az átírás során az igénybe vehető kedvezmény mértéke a kedvezményezett szurkolóhoz kötötten újraszámításra kerül, a jegy vagy bérlet a kedvezményezett szurkoló által igénybe vehető kedvezménnyel számított áron adható ki. Ha a kedvezményezett szurkoló kisebb mértékű kedvezményre jogosult, mint az, akinek a nevéről a jegyet vagy bérletet átírják, az esetleges különbözetet a kedvezményezett szurkoló köteles megfizetni, ha magasabb összegű kedvezményre jogosult, a különbözetet az átírás során eljáró szurkoló kapja meg.

Ha a kedvezményezett szurkoló nem tagja az MLSZ Szurkolói Klubnak, a jegy vagy bérlet teljes árához képest kell a jegyárak közötti különbözetet megfizetnie.

Szurkolói Klub elővásárlás időszakában a jegy, vagy bérlet átírása kizárólag másik Szurkolói Klub tagra lehetséges. Nem Szurkolói Klub tagra történő névátírásra csak az elővásárlást követően van lehetőség.

MLSZ Szurkolói Klub regisztráció törlése

A szurkoló bármikor törölheti regisztrációját az MLSZ Szurkolói Klubból, a szurkoloiklub.mlsz.hu erre szolgáló felületén. A regisztráció törlése nem érinti a Szurkolói Klubon keresztül már megvásárolt jegyek és bérletek érvényességét, használhatóságát, de az MLSZ Szurkolói Klubból törölt, majd újra regisztrált Klubkártya esetében csak az ismételt regisztrációt követő időszakban vásárolt jegyek, illetve bérletek vehetők figyelembe az esetleges kedvezmény számításakor.

MLSZ kezdeményezheti az MLSZ Szurkolói Klub regisztráció törlését, ha azt tapasztalja, hogy a szurkoló jogsértést követett el, az MLSZ Szurkolói Klub szabályait, vagy Pályarendszabályát megsértette, vagy a kedvezmények számítása során visszaélést követett el, vagy szándékosan valótlan, hamis adatot adott meg.

A szabályzat hatálya

A jelen szabályzatban foglaltak visszavonásig érvényesek MLSZ fenntartja magának a jogot, hogy a szurkolók előzetes értesítése mellett a szabályzatot módosítsa, a kedvezményeket kiterjessze, a kedvezmények számítási módját módosítsa.

A szurkoló részéről a szabályzat módosítás elfogadásának minősül a szurkoloiklub.mlsz.hu oldal használata, vagy a Magyar Felnőtt Válogatott jelen szabályzat szerinti hazai mérkőzésére jegy vagy bérlet vásárlása.

Felelősség a honlap használatáért

MLSZ kizár minden felelősséget a szurkoloiklub.mlsz.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használói által tanúsított magatartásért. Szurkoló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse meg. Szurkoló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, MLSZ jogsértés észlelése esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az odalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért MLSZ nem vállal felelősséget.

Amennyiben a szurkoló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a MLSZ-nek. Ha az MLSZ jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szurkoló felelőssége, hogy a regisztráció során személyes adatait a valóságnak megfelelően adja meg.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. MLSZ a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető MLSZ Szurkoló Klub biztosítása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a MLSZ előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a MLSZ előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A regisztráció, a Honlap használata, illetve jelen szabályzat rendelkezése sem biztosít jogot szurkolónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a MLSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az MLSZ fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a szurkoloiklub.mlsz.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a MLSZ adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

Tilos a MLSZ által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a MLSZ adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Az MLSZ Szurkolói Klub regisztrációhoz elfogadott klubkártyákat kibocsátó klubok:

A szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2019.10.22.


1. melléklet

A Szurkoló Klubbon keresztül elérhető kedvezmények a Magyar Labdarúgó Szövetség által vagy részvételével szervezett mérkőzésekre szóló jegy vagy bérlet online és személyes vásárlása esetén:

Jegyvásárláshoz kapcsolódó kedvezmény és mértéke

Elővásárlási lehetőség, 15% kedvezmény a jegyekre.

A kedvezmény egyéb kedvezményekkel (pl.: korlátozott látású helyek, mozgáskorlátozott helyek vásárlásával járó kedvezmény) nem vonható össze.

A kedvezménnyel érintett mérkőzésre szóló jegy vásárlása esetén az MLSZ Szurkolói Klubba regisztrált szurkoló a jegy aktuális árából 15%-os mértékű, a klubtagsághoz kapcsolódó kedvezményre jogosult.

A klubtagsághoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének minden esetben csak az MLSZ Szurkolói Klub tagság a feltétele.

Kedvezmény módosításának napja: 2023.08.15.